VRH / LITTER "C"  
 
*16.06.2012

 narozeno 10 štěňátek (4 x pes + 6 x fena)
4 štěňátka jsou STANDARDNÍ (1 x pes a 3 x fena)
  3 štěňátka mají chyby na ridge (1xpes-lehký posun korunky+velký box, 1xpes-tři korunky, 1xfena-čtyři korunky)
 1xfena-velmi krátký ridge + DS, byla operována
2 štěňátka nemají ridge (1xpes,1xfena)
žádné štěně nemá zálomek na ocasu, minimum bílé barvy - pouze náprsenky

všichni čtyři pejsci mají sestouplá varlata
 

 
born 10 puppies (4 x male + 6 x  female)
 4 puppies are STANDARD (1 x male and 3 x female)
3 pupies have mistake on the ridge (1xmale-shift of the crown+big box, 1xmale-three crowns, 1xfemale-four crowns)
 1xfemale-very short ridge + DS, was operated
2 pupies without ridge (1xmale,1xfemale)
no kinked tails , minimum white
 all fours dogs have descended testicles


 
PROGENY     Elza´s pregnancy    ELZA & ABAYOMI in love "mating" 

         Elza & Abayomi       
 


AFRICAN ELZA BAWEAN´S HOPE  
 
 * 11.02.2009
 
 výška/height 62 cm
 váha/weight 32 kg
 plnochrupá, nůžkový skus / complete scissors bite
 
 pšeničná barva srsti / wheaten colour
 HD A/A, ED 0/0, OCD neg.
 
vloha pro hnědý nos / gen for brown nose
 
 
 majitel/owner : Kateřina Huboňová
 chovatel/breeder:
Kateřina Huboňová "Bawean´s Hope"
 
 
více fotografií Elzy / more photos Elza


MASHANGA ABAYOMI

* 10.08.2007

výška/height 67 cm
váha/weight 42 kg
plnochrupý, nůžkový skus / complete scissors bite

č
erveno-pšeničná barva srsti / red-wheaten colour
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.majitel/owner : Isabell Possl
chovatel/breeder: Siegfried Jungmann "
Mashanga"

webové stránky / website  


    
     foto by Milada Krchňavá                                                                                                                                                                                                         foto by Livia Lakotová

Elza titles :
 Elza v současné době nemá žádný titul / je kandidát pro titul Šampion CZ a PL.
Elza currently has no title / is a candidate for the title Champion CZ and PL. 

Abayomi titles :

Š
ampion Rakouska
Champion of Austria


ELZA a ABAYOMI

Mashanga Abayomi, pochází z vrhu A chovatelské stanice MASHANGA v Německu. Pochází z vrhu 13 štěňat (7xpejsek + 6 fenek) - všechna štěňátka byla standardní, pouze jedno nestandardní. Abayomi má pěknou, červeno-pšeničnou barvu srsti, je to pes střední velikosti, má silné kosti, ale není masivní. Abayomi je elegantní pes s pěkným pohybem. Má krásnou hlavu, pěkná záda a dobré úhlení končetin. Jeho velké plus je jeho skvělá povaha !!

African Elza Bawean´s Hope alias Elza, pochází z mého krásného vrhu A. Je to velmi elegantní fena s krásným tělem, nese gen pro hnědý nos. Její rodokmen je především české, africké a australské linie. Její matka Bawean od Kovářovské hůrky "Cita" je fena kvalitního dlouhého formátu, silných kostí a především úžasné povahy! Otec Elzi - African Bhanu Zulu Hillvalley´s "Bhanu", je hnědonosý pes žijící v Německu. Jsou po něm jen dva exkluzivní vrhy a sice náš vrh A-2009 a vrh J-2010 v ch.s.Tusani/SK. V rodokmenu Elzi jsou zvučné jména slavných a kvalitních psů, jako jsou: Lihuntra Amabhele-import Jižní Afrika, Ozrhode Wild Inspiration-import Austrálie, Kwetu´s Xoxa in Denmark-import USA, Ctoret Beni´s Ridges-import Israel - Odkazy na tyto psi naleznete v rodokmenu níže!

CHOV je o spoustě aspektů, o tom, jak vyprodukovat co nejkrásnější Ridgebacky, které se přiblíží "ideálnímu" psu, kteří budou zdraví a kteří boudou mít vyrovnanou povahu! Součástí toho všeho je potřeba i trochu štěstí. Každý, kdo se věnuje chovu má své cíle, plány a snění. Zrovna tak i naše chovatelská stanice má své představy a sní o tom, jaká štěňátka se narodí. Od spojení Elzy a Abayomi, si velmi přeji to nejdůležitější a sice zdravá štěňátka! Mám velmi pozitivní naděje z tohoto vrhu a těším se! Moje představy a očekávání jsou Ridgebaci výborné povahy, elegantní, silných kostí, se správnou výškou a pěknou červeno-pšeničnou barvou srsti. Doufám, že se vše povede a naše očekávání se opět splní ! Velmi se těšíme .......

ELZA and ABAYOMI

Mashanga Abayomi comes from A litter of  MASHANGA kennel in Germany. He comes from a litter of 13 puppies (7 dogs + 6 females) - all puppies were standard, only one was non-standard. Abayomi has a nice, red-wheaten coat color, it is a dog of medium size, has strong bones, but not massive. Abayomi is elegant dog with beautiful movement. He has beautiful head, nice back and good limbs angulation. His big plus is his great character!

African Elza Bawean´s Hope aka Elza comes from my beautiful A-litter. She is a very elegant bitch with a beautiful body, she carries the gene for brown nose. Her pedigree is mostly of Czech, African and Australian lines. Her mother Bawean od Kovářovské hůrky "Cita" is a female of a long-format of high-quality, strong boned and especially of a wonderful character! Elza's father - African Bhanu Zulu Hillvalley´s "Bhanu is a livernosed dog living in Germany. They are only two exclusive litters after him, including our litter A-2009 and litter J-2010 in kennel Tusani /SK. Elza's pedigree includes many renowned names of famous and quality dogs, such as: Lihuntra Amabhele-import South Africa, Ozrhode Wild Inspiration-import Australia, Kwetu Xoxa in Denmark-import USA, Ctoret Beni's Ridges-import Israel - Links to these dogs can be found in the pedigree below!

BREEDING has a lot of aspects. It's about how to produce the most beautiful Ridgebacks who will come close to an "ideal" dog, who will be healthy and who will have a balanced character! It includes a little bit of luck with that. Every breeder has their own plans, dreams and destination. So even our kennel has it's own ideas and dreams what kind of puppies will be born. I wish the most important from the union of Elza and Abayomi and that are healthy puppies! I have a very positive hope of this litter and I am so excited! My perceptions and expectations are Ridgebacks of excellent character, elegant, strong bones, with the correct height and a nice red-wheaten coat. I hope all our expectations and will again meet! We are very excited ......

 

 

 

Elza povaha
Elza je pro mě můj splněný sen. Je přesně taková, jak jsem si ji představovala, když jsem plánovala můj vrh A. Je to pro mě ideální fenka Ridgebacka. Na povrch vypadá jako křehká fenečka, ale uvnitř je to lvice. Elza miluje svou rodinu nade vše a je vždy připravená za každé situace ji chránit. Je velmi mazlivá a vyžaduje neustále mou pozornost. K cizím lidem je rezervovaná a odtažitá, avšak bez známek strachu. Svůj domov hlídá velmi ostražitě. Elza je velmi poslušná a vnímavá fenka, nekonfliktní k ostatním fenám a psům. Ráda si ale jako důležitá madam zavrčí :o) Nikdy si na nic nestěžuje....nekňučí za dveřmi když ji nechám například v zimě delší dobu venku, nevadí ji procházka v dešti, nevadí ji ležet na tvrdé zemi, neotvírá si sama dveře a další. Elza je zkrátka Ridgeback, který mi splní vše, co mi na očích vidí a zato ji bezmezně miluji!

Abayomi povaha
Abayomi je klidný pes s velkou trpělivostí, miluje léto, slunce a spánek :o) je vynikající s ostatními psy. V případě, že se druhý pes chce prát, vrátí se zpět ke své paničce. Při procházkách je to skvělý společník, je velmi poslušný a během procházky si většinou čmuchá po zemi, co je nového ve psím světě. Abayomi doprovázel svou paničku i na kurzu joggingu. Lovecký pud se nezastaví ani před Abayomi a čas od času, kdy jelen nebo králík běží, tak vystartuje ale do jedné minuty je zpět. Ve večerních hodinách rád leží s paničkou na gauči a rád se mazlí. Je to poslušný pes, ale nemá rád dril. Aport, to je prý pro jiné pejsky :o)
  

Elza character
 Elza for me is my dream come true. She is exactly as I imagined her to be when I planned my A litter. She is for me an ideal Ridgeback female. On the surface she looks like a fragile girl, but inside she is a lioness. Elza loves her family above all and is always ready at any situation to protect it. She is very affectionate and always requires my attention. She is restrained and aloof to strangers, but showing no signs of fear. She guards her home very watchfully. Elza is very obedient and responsive female, non-conflicting with other dogs and bitches. But she likes to growl being a Madam :o) She never complains about anything .... she does not whine behind the door when you leave her for a longer time in the winter outside, she does not mind walking in a rain, she does not mind lying on hard ground, she does not open doors on her own and  many more. Elza is simply a Ridgeback, who meets all my wishes and that is why I love her immensely!

Abayomi character
Abayomi  is a quiet dog with a lot of patience, he loves summer, sun and sleep. He is excellent with other dogs, just in case a dog is to about to quarrel, he comes back to his master. While walking, he is a great companion and remains a good boy with his master, sniffing the ground, what's new in the dog world. Abayomi accompanied his master in a jogging course. Hunting instinct does not stop even  before Abayomi and from time to time when a deer or a rabbit runs, he jumps ahead  shortly but he is back in here in 1 minute. In the evening he likes us to  lie on the couch to be petted and to snuggle. Yes, he is obedient, but he does not like the dog´s drill. Other dogs can make “fetch it.”

              


***


                                                                                                           
                                                                        

                 

o Elze napsali rozhodčí / the judge wrote about Elza

Sue Cameron-Codognotto (AUS):2,5 roku stará červeno-pšeničná fena,výborný typ,elegantní ale dostatečně silná,dostatečně vyvážená s dobrým předhrudím,dobrá hloubka i délka hrudník,dobře stavěná fena,dobrá kostra a perfektně uzavřené tlapky.Hezká záď,příjemná hlava,barva oka harmonizuje s barvou srsti,v pohybu má dostatečně dlouhý krok a je plynulá.

Monika Tušanová (SK):fenka velmi pěkného fenečího vzhledu,středně silná kostra,velmi pěkný formát,silný dlouhý hrudník,pěkné předhrudí,pěkné úhlení předních končetin,pěkně modelovaná hlava,pěkné oči,správně nasazené a nesené uši,elegantní krk,pěkná horní linie s dobře úhleným zadkem,korektní pohyb

Stanislava Janická (CZ):
středně silná kostra,typická hlava,pěkný front,hluboký hrudník,pevný hřbet,správně vyplněná záď,pěkný a vydatný pohyb.

Martina Viktorinová (CZ):
elegantní fena,korektní hlava,suchý krk, správná horní i dolní linie,korektní úhlení,výborný pohyb.Sue Cameron-Codognotto (AUS):2,5 year old red wheaten bitch,excellent breed type,elegant but strong enough,sufficiently well-balanced with good forechest,good depth and length of the thorax(front),well-built bitch,good bone and perfectly closed feet,beatiful topline,nice head,eye color harmonizes with coat color,the movement has a lon stride and is fluent.

Monika Tušanová (SK):very nice feminine appearance girl,medium strong frame(medium size bone),very nice format,thick long chest,nice forechest,nice angulated forequarters,nicely shaped head,nice eyes,well set and carried ears,elegant neck,nice topline with proper croup,correct movement.

Stanislava Janická (CZ):
medium strong frame(medium size bone),typical head,nice front,deep chest,strong topline,correctly filled out bottom,nice and powerful movement.

Martina Viktorinová (CZ):
elegant female,correct head,dry neck,correct topline and underline,correct angulation,excellent and powerful movement.

o Abayomi napsali rozhodčí  / the judge wrote about Abayomi

Gael Morison (ZA):
mužný pes, pěkný krk, tvarovaná a silná horní linie, správné pěkné proporce, volný a silný pohyb

Jean Pierre Achtergael (B): 3roky a 3měsíce starý pes, nůžkový skus, typická samčí hlava, středně-tmavé oči, výborně úhlený vpředu a vzadu, pěkná topline a dolní linie, krásný ridge a korunky, silné kosti, výborné nohy, svižný pohyb, výborný typ


 

 

 

 
Gael Morison (ZA): masculin boy, good neck, from and strong topline, good nice proportions, free+strong mover

Jean Pierre Achtergael (B): 3years and 3 months old dog, scissors bite, typcial male head, medium-dark eyes, well angulated front and rear, nice topline and bottom line, beatiful ridge and crowns, strong bones, excellent feet, agile movement, excellent type 

  

 

 

 

  
 

rodokmen štěňat / pedigree puppies
ELZA & ABAYOMI

brzy / soon


Austrian Champion
Mashanga Abayomi "Abayomi"
export
Germany to Austria
*10.08.2007
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite
67 cm, 42 kg

FOTO

web
 

Int CH,Multi Champion
Abuya Balou van het Maasjesfles "Balou"
export Netherlands to Germany
*02.04.2003
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

blue dilute free
68 cm, 41kg

FOTO
web
Int CH,Multi Champion
Zumeli´s Ajabu
export Denmark
to Germany
*03.03.1996
HD A/A,ED 0/0,OCD-Sch.li.Trauma
scissor bite/ missing P1
69,5 cm, 43kg
FOTO
 
 
   
 


Chikomo Munda Bahiya "Bahiya"

Germany

*25.11.2004
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite
64 cm, 36kg

FOTO
web

   
 
   
 


African Elza Bawean´s Hope "Elza"
Czech Republic
*11.02.2009
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
62 cm, 32 kg
complete scissor bite
gen for brown nose
FOTO

web

 

3xBOB
Best male
CACIB
2xres.CACIB
3xCAC
6xVDH CAC
7xres.CAC
5xres.CAC VDH
3xCAJC
Landessieger
Jugendbester

African Bhanu Zulu Hillvalley´s "Bhanu"
Germany
*16.09.2005
HD A/A,ED 1/0,OCD-neg.
complete scissor bite

68 cm, 42 kg
brown nose
FOTO

web

Cheyenne of Ka-Ul-Li´s Ridges "Gianni"
CD
Austria
*28.04.1997
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

70 cm, 42 kg
brown nose
FOTO

 
BISS Dk S Champ.
Kwetu´s Xoxa in Denmark "Xoxa"

export USA to Denmark
HD A/A
brown nose
FOTO
International Champ.
Champ.A
Veteran Champ.A
Champ.H
Champ.SK
Champ.SLO
JuniorCh.A
10xCACIB,23xCAC,3xBOB
2001 Club Winner
Best Bitch Club Show 1999
Club Junior Winner 1995

Ctoret Beni´s Ridges "Ctoret"
*03.11.1994 - 14.03.2007
export Israel to Austria
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

64cm, 32 kg

FOTO
web
International Champ.
German Champion (VDH)
VDH European Winner 2004
RRCD Clubwinner West 2004

Ozrhode Wild Inspiration "Diva"
*26.06.2002- 09.06.2013
export Australia to Germany
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

63,5cm, 34 kg

FOTO
web
Multi BISS Aust.Champ.
Ozrhode Dia Jungle Blues "Rusty"
*23.12.1999
Australia

HD A/A,ED 0/0
brown nose
FOTO
web
 
Multi BISS Aust. Grand Champ.
Ozrhode Ari Mystic Gypsy "Gypsy" ET
*14.10.1998
Australia

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web
BOB
Champ.PL
2xBest female
3xr.CAC
2x Regional winner

Bawean od Kovářovské hůrky "Cita"
Czech Republic
*24.10.2005
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

64 cm, 35 kg

FOTO

web
 

International Champ.
Champ.CZ
Champ.BG
Grand Champ.BG
Champ.RO
Champ.H
Clubchamp.CZ ČKRR
JuniorCh.CZ

Lihuntra Amabhele "Miš"
*23.09.2002
export South Africa
to Czech Republic
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

65cm

FOTO
 

Lionhill ILanga of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD-0/0
FOTO

 

Lanestil Gracie of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD-0/0
FOTO

r.CAC 2x
CAJC
Oblastní vítěz
Vítěz třídy
BZ I.c.
LZ I.c.

CASSINGA
Al Kham-Sa "Kačenka"
Czech Republic
*18.05.2000
HD A/A
complete scissor bite
64cm
FOTO
web

Aldachír Pacifik
Czech Republic
HD-0/0
68,5-71,5cm

FOTO
ACCRA Al Kham-sa
Czech Republic
*16.10.1995
HD-0/0
63cm

FOTO
  

Doufám a pevně věřím, že si Elza s Abayomi "sednou" a dají nám zdravá a překrásná štěňátka !

V případě zájmu o štěňátko Ridgebacka z tohoto spojení, či o jakoukoliv informaci k oběma psům, mě prosím neváhejte kontaktovat na emailu le.katerina@seznam.cz nebo na tel.+420 606 430 073. V případě vašeho zájmu Vám velmi ráda poskytnu informace o tomto plemeni, výchově a soužití s ním. Také osobní návštěvu, abyste viděli Elzu na vlastní oči, velmi rádi uvítáme ......

***

  I hope and believe that Elza and Abayomi will "fit" together and they will give us healthy and beautiful puppies !

In a case of your interest for Ridgeback puppy from this mating or if you would like to request some additional information about any of those dogs, don't be afraid to contact me via. email le.katerina@seznam.cz. If you would be interested I would be happy to give you some more information about this breed, training and common life with them. You will be also very welcome to visit us so you can see Elza in person.....


 

Další fotografie / Next photo
Mashanga Abayomi